Czym jest podatek od deszczu?

W 2018 roku powstała nowa danina: podatek od deszczu. Zgodnie z ustawą, za pobieranie tej opłaty będą odpowiedzialne samorządy. Podatek od deszczu to opłata, którą należy odprowadzać za usługę prawidłowego utrzymania infrastruktury zapewniającej sprawne zagospodarowanie wód roztopowych i opadowych. Nowe prawo wodne zaczęło obowiązywać 1 stycznia ubiegłego roku.  

Podatek od deszczu – uzasadnienie ustawy

Uzasadnienie ustawy mówi o tym, że dzięki sprawnej gospodarce wodnej możliwe jest zapewnianie odpowiedniej ilości wód powierzchniowych oraz podziemnych w odpowiedniej jakości. Efektywna gospodarka wodna pozwala również na usuwanie oraz minimalizowanie różnorakich zagrożeń wynikających z jej nadmiaru (powodzie) oraz deficytu (susze). Twórcy ustawy wspominają także, że dzięki nowemu modelowi zarządzania gospodarką wodną wprowadzony zostanie system instrumentów ekonomicznych, dzięki którym zarządzanie zasobami wodnymi będzie znacznie bardziej wydajne i oszczędne. Przepisy ustawy w żadnym miejscu nie dotyczą pobierania jakichkolwiek opłat od mieszkańców. Wielu ekspertów formułuje jednak wiele obaw, że koszty związane z podatkiem od deszczu będą ponoszone właśnie przez mieszkańców. 
 

Podatek od deszczu – usługi wodne, za które będzie trzeba zapłacić

Znowelizowane prawo wodne zawiera katalog usług wodnych, za które będzie trzeba uiścić opłatę. Znajdują się tam również informacje dotyczące opłat wynikających ze zmniejszania naturalnej retencji terenowej. Ten przepis dotyczy właścicieli tych nieruchomości, których powierzchnia jest większa niż 3500 metrów kwadratowych. Są nimi objęte również roboty bądź obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem. Ustawodawca zaznacza, że muszą one mieć wpływ na zmniejszenie retencji poprzez wyłączenie ponad 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni czynnej biologicznie na terytorium, które nie jest objęte systemami kanalizacji (zarówno otwartej jak i zamkniętej). 
 

Podatek od deszczówki – ile będzie wynosił? PIT przez internet

Podatek od deszczu oblicza się w sposób następujący: jest to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, która jest wyrażona w metrach kwadratowych wielkości utraconego terytorium biologicznego czynnego oraz czasu określonego w latach. Dzięki tej opłacie budżet może zyskać rocznie nawet milion złotych. 
 

Jak płacić podatek od deszczówki?

Ustawa dotycząca podatku od deszczówki zawiera dokładną informację dotyczącą płatności związanych z opłatami za podatek o deszczówki. Wszystkie podmioty, które będą zobowiązane do płacenia tej daniny, muszą ją wnieść na określony rachunek bankowy danego urzędu (gminy, miasta). Termin na realizację płatności wynosi 14 dni od dnia, w którym dany podmiot otrzymał informację dotyczącą obowiązku wykonania ww. płatności. W przypadku, gdy poinformowany podmiot nie wykona należnej płatności, prezydent, burmistrz bądź wójt jest zobowiązany określić wysokość opłaty na mocy decyzji. 
 

Kto jest zwolniony od płacenia podatku od deszczówki?

Podatek od deszczówki nie obowiązuje kościołów i związków wyznaniowych – są one zwolnione z jej płacenia.